top of page

Brainery pro pracovníky pracující primárně se znevýhodněnou mládeží

V květnu roku 2024 proběhl v České republice úspěšný projekt Erasmus+ „Brainery pro pracovníky pracující primárně se znevýhodněnou mládeží“, který podala organizace Brainery Prosocial ze Slovenska spolu s partnerem z České republiky, Multikulturním centrem Brusinka. Cílem projektu bylo zvýšení kvalifikace pracovníků, kteří se zabývají primárně prací se znevýhodněnou mládeží. Seminář byl přizpůsoben tak, aby po jeho skončení 20 pracovníků z komunitních center, z dětských domovů, středisek výchovné péče a reedukačních center, žijících na Slovensku nebo v Čechách, umělo aplikovat získané znalosti a tím přispěli k rozvoji měkkých dovedností mládeže. Je zásadní, aby se mladí lidé uměli lépe a efektivněji učit, získali vyšší emocionální a mentální odolnost ve světě plném změn, dokázali se lépe zapojit do života a uplatnit se na trhu práce. V neposlední řadě jsou takové informace užitečné pro samotné pracovníky s mládeží, jejichž práce je často spojena se sociálním a emočním stresem.

Mladí lidé jsou budoucností společnosti, avšak pro mnohé z nich cesta k úspěchu může být náročná. Kromě vnějších faktorů, jako jsou sociální podmínky a ekonomické prostředí, je také důležité brát v úvahu jejich vnitřní svět, včetně hormonálního koktejlu, který ovlivňuje jejich náladu, chování, emocionální stav, motivaci, sebevědomí, sociální interakce a vnímání okolního světa. Porozumění hormonálním změnám a jejich dopadu může pomoci vytvořit prostředí, které je pro mladé lidi podpůrné a inkluzivní. 

Je důležité nabízet širokou škálu aktivit a podpory pro mladé lidi, která jim pomůže v jejich osobním a profesním rozvoji: mentoring a kariérní poradenství, vzdělávací, podnikatelské a inovační programy, jazykové a kreativní kurzy, výlety, sport a fyzická aktivita, zapojení do dobrovolnických činností a společenských projektů, podpora duševního zdraví. Klíčem je poskytnout mladým lidem různorodé příležitosti a podporu, která jim pomůže rozvíjet svůj potenciál a dosahovat úspěchu ve všech oblastech jejich života.

V Multikulturním centru Brusinka, které má bezpečnou a otevřenou lokalitu v Brně, poskytujeme kurzy, workshopy a přednášky. V budoucnu doufáme, že se nám podaří zahájit skupiny, kde mladí lidé budou moci sdílet své zkušenosti a problémy. Tyto společné zážitky posilují pocity příslušnosti a podpory v komunitě. 

Z našich zkušeností s mladými lidmi z různých menšin žijícími v Jihomoravském kraji, včetně dětí cizinců, uprchlíků, migrantů a také celkově s dětmi, které mají potíže se vzděláváním, začleňováním do společnosti a uplatněním, vyplývá, že taková podpora poskytuje prostor pro vyjádření pocitů a získání rad jak od vrstevníků, tak od odborníků. Dalším příkladem může být naše spolupráce s místními školami v pořádání multikulturních a jazykových workshopů. Díky individuální podpoře a přizpůsobení vzdělávacího plánu v případě veškerých aktivit můžeme vidět zlepšení ve výsledcích a sebevědomí mladých lidí a to je velkou motivací pro náš tým. Společné zážitky dle našeho názoru velmi efektivně posilují pocity příslušnosti a podpory v komunitě.

Zároveň se snažíme po malých krocích nastartovat projekt DofE, který se věnuje dovednostem, pohybu a dobrovolnictví lidí ve věku 14-24 let. Je to možnost profesionálního uplatnění, ale také prostor pro setkávání se, tvoření přátelství a vzájemné podpory. Dle našeho názoru je důležité umožnit zapojení se do takových smysluplných programů také dětem z dětských domovů, sociálně znevýhodněným či handicapovaným.

Dále plánujeme více spolupracovat s místními podniky a organizacemi na zajištění pracovních příležitostí pro mladé lidi se znevýhodněním. Tyto příležitosti poskytují cenné zkušenosti a podporují jejich sebevědomí a nezávislost.

Každá organizace, která chce přispívat k vedení mládeže k prospěchu a uplatnění na trhu a v životě, se potkává s následujícími výzvami:

1. Rozvoj dovedností a schopností:

 • Rozvoj kritického myšlení a problémového řešení

 • Rozvoj podnikavosti

 • Podpora osobního rozvoje a sebevědomí 

 • Objevování a rozvoj talentů 

 • Finanční gramotnost

2. Podpora mezilidských vztahů a komunikace:

 • Nutnost rozvíjení sociálních vztahů

 • Vysvětlení o fungování a důležitosti empatie a emocionální inteligence

 • Zapojení rodiny a komunity

 • Osvěta o důležitosti tolerance a respektu vůči rozmanitosti

3. Bezpečí a zdraví:

 • Řešení konfliktů

 • Řešení závislosti 

 • Prevence marginalizace 

 • Prevence vykořisťování 

 • Relaxační a antistresové techniky včetně dýchání

4. Inkluzivní prostředí a diverzita:

 • Vytváření inkluzivního vzdělávacího prostředí

 • Přizpůsobení vzdělávacího plánu, aby vyhovoval potřebám každého jednotlivce

 • Podpora diverzity a inkluzivity

 • Adaptace a integrace do kulturních a sociálních podmínek

 • Podpora rovných příležitostí a boj proti diskriminaci

5. Podpora zaměstnanosti a digitální gramotnost:

 • Vytváření pracovních příležitostí

 • Zlepšení digitální gramotnosti

6. Finanční omezení:

 • Nedostatek zdrojů

Věříme, že projekty jako Erasmus+ "Brainery pro pracovníky pracující primárně se znevýhodněnou mládeží" představují důležitý krok k posílení podpory mladých lidí v jejich osobním a profesním rozvoji. Klíčovou součástí tohoto procesu je budování empatie a otevřenosti vůči potřebám a výzvám, kterým mladí lidé čelí. 

Multikulturní centrum Brusinka nabízí širokou škálu aktivit a podpory pro mladé lidi, která jim pomůže v jejich osobním a profesním růstu. Od vzdělávacích programů až po podporu duševního zdraví, naše organizace se snaží poskytnout mladým lidem prostředí, ve kterém se cítí podporováni a respektováni.

Věříme, že společné úsilí komunit, organizací a jednotlivců může vést k vytvoření prostředí, ve kterém mladí lidé mají příležitost rozvíjet svůj potenciál a dosahovat úspěchu ve všech oblastech svého života.

Děkujeme vám za přečtení tohoto článku a za vaši podporu v našem úsilí o pomoc mladým lidem dosáhnout svých cílů a snů.


Autor: Mgr. Viktoria Netíková

Redaktor: Mgr. Nela Merva

31 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page