top of page

Efektivní interakce při práci s mladými lidmi: klíčové principy a postupy

Aktualizováno: 29. 5.

Napadlo vás někdy, že existují děti, které ještě před narozením obdržely vstupenku do života s omezenými právy? Napadlo vás, že emočně chladní nebo perfekcionističtí rodiče, kteří od svých dětí vyžadují maximální výsledky, mohou vyvolat jejich sociální selhání? Možná se vám zdálo, že trauma člověka je pouze vnitřním problémem rodiny a nemá žádný vliv na společnost? Máte zájem dozvědět se více o tom, jak poměr dopaminu, serotoninu, testosteronu a estrogenu ovlivňuje vaše chování?

Zaměstnanci našeho Multikulturního centra Brusinka se zúčastnili úžasného čtyřdenního semináře financovaného z programu Erasmus+ pro pracovníky s mládeží žijící v sociálně znevýhodněných podmínkách. S kolegy ze Slovenska z organizace Brainery Prosocial jsme strávili velmi intenzivní dny, během kterých jsme získali přístup k odborné teorii, nejvýraznějším praktikám a příkladům týkajícím se toho, jak probíhá komunikace ve společnosti, jak nastavit “Diversity & inclusion” - Kulturu rozmanitosti a inkluzivity v obtížných podmínkách. Byla to intenzivní doba pro výměnu zkušeností, odhalování hlavních sociálních a behaviorálních problémů a rozšiřování okruhů spolupráce.

Multikulturní centrum Brusinka staví svou práci na spolupráci, přijetí, individuálním přístupu a vytváření bezpečného a otevřeného prostoru.
Brainery Prosocial věnuje zvláštní pozornost rozvoji klíčové kompetence budoucnosti – “Future Skills”, která učí myslet složitěji, kriticky přemýšlet, chápat lidské chování a dívat se na okolní svět více tolerantně.

Vzhledem k obrovskému množství stresu, který ovlivňuje moderní společnost, roste potřeba zapojení zaměstnanců různých organizací, zejména vzdělávacích, veřejných, charitativních a kulturních center, do procesu interakce mezi lidmi. Neustále se zabýváme následky válečných konfliktů, domácího násilí, životní nejistoty a školního neúspěchu. Taková zařízení poskytují rozmanité služby od psychologické podpory po organizaci volného času a často se stávají prvními místy, kam se lidé v krizi obracejí. Efektivní komunikace s klienty a zaměstnanci v těchto centrech je klíčovým prvkem úspěšného poskytování pomoci a vytváření důvěryhodných vztahů.

Takové organizace hrají významnou roli ve společnosti, odhalují všechny nejskrytější a nejhlubší konflikty a problémy.


Existují způsoby, jak nejen přežít v takových podmínkách a neztratit sami sebe, ale také efektivně pomáhat lidem v rámci našich možností a kompetencí.


Prvním a nejdůležitějším principem je empatie. Klienti, kteří se obracejí na veřejná a kulturní centra, často pociťují stres, úzkost nebo depresi. Odborníci musí projevovat upřímný soucit a porozumění, čímž vytvářejí pro klienty bezpečný prostor. Empatie pomáhá navázat důvěru a usnadňuje další spolupráci.

Základní principy takové práce uvádíme níže:

  • Аktivní naslouchání: Plná pozornost je věnovaná slovům klienta, stejně jako neverbálním signálům, jako jsou mimika a gesta. To zahrnuje opakování klíčových bodů a kladení upřesňujících otázek, což pomáhá klientovi cítit, že je skutečně slyšen a pochopen. Aktivní naslouchání přispívá k hlubšímu porozumění potřebám a problémům klienta.

  • Ochrana důvěrnosti: Uchování důvěrných informací klienta je kriticky důležitým aspektem. Lidé by měli mít jistotu, že jejich osobní údaje a diskutované otázky zůstanou tajné. Toto není pouze právní požadavek, ale základ pro budování důvěryhodných vztahů.

  • Profesionalita: Dodržování vysokých standardů chování a poskytování služeb klientům s úctou, odpovědností a odborným přístupem. Profesionalita zahrnuje kompetentní poskytování služeb, dodržování etických norem a respektování individuálních potřeb a hranic klientů.

 

Důležité komunikační strategie

Příklady úspěšné komunikace

 

Je velmi důležité si uvědomit, že jde nejen o práci s jednotlivci, ale také o vliv na celou společnost. Nemůžeme pracovat izolovaně od okolních podmínek a atmosféry. Musíme brát v úvahu sociální, ekonomické a kulturní kontexty, ve kterých se naši klienti nacházejí. Pracovníci sociálních a vzdělávacích center musí být zprostředkovateli, kteří jsou schopni identifikovat a zmírňovat sociální napětí. Přitom stejné problémy vidíme i mezi zaměstnanci, ale pouze v menší míře, protože do takového prostředí zřídka vstupují lidé, kteří nerozumí své roli.


Na druhou stranu, klíčovým aspektem je odezva společnosti, harmonizace přístupu a porozumění s klíčovými aktéry (rodina, škola, veřejné organizace, společnost). Pokud společnost není správně naladěná a neprojevuje dostatečnou pozornost, může dojít ke skutečné tragédii. 

Pro náš tým byl seminář Brainery úžasnou zkušeností, plnou důležitých informací a odpovědí na naše hlavní otázky ohledně práce s lidmi s behaviorálními poruchami a speciálními potřebami. Obsah semináře byl úžasně přizpůsoben tomu, co zažíváme v praxi, což představovalo skvělé spojení teorie a praktického zkušenostního učení a umožnilo nám lépe porozumět tématu. Také pro nás bylo velmi důležité, že se jednalo o mezinárodní spolupráci, o důležitou sociální práci mezi obyvateli České republiky a Slovenska.

Zejména oceňujeme poskytnuté vědecké informace týkající se neurologie a biochemie stresového chování člověka. Tyto poznatky nám pomohly lépe porozumět mechanismům ovlivňujícím lidi v náročných situacích a poskytly nám nové nástroje pro efektivní podporu. Každý dostal odpověď na svou otázku a zažil významné změny ve svém vnímání.

Nicméně i v rámci jednoho semináře, kam přijíždějí lidé z různých sociálních situací, s různými zkušenostmi a mateřským jazykem, mohou nastat neočekávané události při nedostatečné pozornosti k detailům. Před jeho konáním je nutné toto zohlednit a vypracovat a projednat všechny principy komunikace. Je důležité na začátku definovat sociální role. Nesnází v těchto oblastech mohou v případě týmové práce vyvolat velmi vážné následky.

Smíšená, různě zkušenostmi obsazená skupina je automaticky ve velkém rizikovém pásmu pro sociální experimenty, a proto je vhodné provádět zde pouze výzkumy. Jedná se o nevhodné místo pro vytváření podmínek soutěže a soutěživého ducha, protože se především zapojují emocionální reakce, nikoli intelektuální.

Podle jednoho z průzkumů v oblasti vzdělávacího prostředí, nejčastější příčinou obtíží v komunikaci účastníci označili vliv nedostatečně rozvinuté a tolerantní atmosféry (46%), druhou nejčastější odpovědí byl nízká sociální inteligence (33%). Mezi další nejčastěji vybrané možnosti patřily vrozené predispozice (13%). Vliv jiného mateřského jazyka vybralo 7% respondentů.

V celkové práci můžeme hovořit o vlivu biochemie, neurobiologie, evoluční biologie, psychologie a dokonce i fyziky. Harmonie všech procesů je v tomto světě nastavována podle stejných principů, a proto je důležité pochopit jejich vnitřní fungování. Z chaotických dat je třeba vytvořit strukturu, která bude funkční a přinese požadované výsledky v souladu se zdravým profesionálním síťováním.

Мáme zkušenosti s těmito klasickými příklady od Williama Shakespeara i od Oscara Wilda. Všichni víme, jak nesprávně pochopené role, sebestřednost, neschopnost pracovat s emocemi, nepochopení a nedostatečná komunikace mohou vést k tragickým následkům.


Stejný případ známe také z fyziky. Brownův pohyb může být přesnou metaforou chaotické a neřízené interakce mezi lidmi, zejména v prostředí, kde chybí struktura a jasná pravidla. Stejně jako u částic v Brownově pohybu, nedostatek koordinace a instrukcí může vést k nedorozuměním a konfliktům. A co chemie? No samozřejmě - katalyzátory (v našem případě mediátoři), které urychlují reakce, poskytují alternativní cestu s nižší aktivovanou energií. Bez katalyzátorů mohou být reakce pomalé nebo neefektivní.


Тaké je třeba vzít v úvahu princip entropie v uzavřeném systému, který je v podstatě mírou nejistoty. Nikomu není tajemstvím, že v organizacích bez jasných postupů a pravidel roste neuspořádanost, což vede k chaosu a neefektivním strategiím.

Ve smíšených komunitách pouze jasná, otevřená komunikace a strukturovaný přístup pomáhají udržovat nízkou entropii a vyšší úroveň řádu.

Bezpochyby nám může pomoci lépe porozumět a zlepšit naše komunikační a organizační dovednosti studium přírodních věd, historických příkladů a získávání poznatků z nejnovějších behaviorálních a sociálních výzkumů.

Proč byl tento seminář skutečně důležitý? Vzdělání nekončí ve škole, ani na univerzitě. Pro zlepšení sociokulturní, a dokonce i ekonomické situace, je třeba vycházet z tohoto principu. Do systému vzdělávání by mělo být také začleněno, jak rozvíjet emoční inteligenci, kritické myšlení a mezilidskou interakci. Bez toho nebude společnost zdravá a bude neustále v kritickém stavu kvůli neschopnosti zvládat stres. Zvyšování kvalifikace v této oblasti přináší velké výhody a dlouhodobý efekt jejího využití.

Autor: Mgr. Viktoria Netíková

Redaktor: Mgr. Nela Merva

28 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page