top of page

Jak vybudovat úspěšnou komunikaci v multikulturním prostředí?

Zažili jste někdy frustraci z neúspěšné komunikace, kdy byly vaše myšlenky nebo úmysly špatně pochopeny nebo ignorovány? Když jste se snažili, ale nedokázali jste přesvědčit člověka o skutečnosti, že vás nesprávně pochopil?

Tento pocit může být zvláště častý v multikulturním prostředí, kde hrají roli jazykové rozdíly, kulturní normy a komunikační styly. Následky takového nedorozumění mohou sahat od drobných neshod až po vážné konflikty, které ovlivňují nejen osobní vztahy, ale i profesionální spolupráci. Navíc může neúspěšná komunikace způsobit šíření dezinformací.

Porozumění základům úspěšné komunikace Abychom překonali obtíže a nastavili komunikaci konstruktivně, je důležité pochopit, proč k nedorozumění vůbec dochází.

Nejčastější příčiny neefektivní komunikace v multikulturním prostředí:

Jazyková bariéra Rozdíly v úrovni jazykových dovedností mohou vést k nesprávnému výkladu sdělení.


 • Potíže s překladem: jazykové rozdíly často vedou k nedorozumění. Nepřesné překlady mohou zkreslit původní sdělení, což vede ke zmatku a dezinformacím.

 • Nedostatek komunikace: mezilidské komunikační dovednosti jsou důležité, protože nikdo z nás nežije v bublině a je tedy nezbytné co nejvíce věci probírat nahlas.

 • Zjednodušení: pro překonání jazykových bariér se často sdělení zjednodušují, což může zbavit zprávy podstatných detailů a nuancí. To vede k neúplným nebo zavádějícím informacím.

Kulturní rozdíly Rozdíly v kulturních normách a hodnotách mohou ovlivnit, jak jsou sdělení předávána a přijímána.


 • Mylné kulturní představy: když účastníci rozhovoru zakládají předpoklady na svém vlastním kulturním kontextu, mohou nesprávně interpretovat nebo zkreslit informace získané od zástupců jiných kultur. To může vést k dezinformacím, pokud není kulturní kontext přesně předán.

 • Neporozumění kontextu: různé kulturní interpretace událostí nebo jevů mohou vést k šíření falešných informací, pokud není kontext jasně předán a pochopen.

Předpoklady a stereotypy Předpojaté představy o jiných kulturách mohou zkreslit pochopení.

 • Předsudky na základě osobní zkušenosti: lidé mohou interpretovat informace způsobem, který potvrzuje jejich existující přesvědčení nebo stereotypy, což vede k nedorozumění a šíření dezinformací.

 • Stereotypní vnímání: nedorozumění může posilovat existující stereotypy.

Neverbální signály Řeč těla a mimika mohou být v různých kulturách interpretovány různě.

 • Špatně vyložené signály: nesprávná interpretace signálů, které jsou v různých kulturách vnímány odlišně, může vést k chybným závěrům a nedorozuměním.

 • Poslechové dovednosti: omezené schopnosti naslouchání, včetně tendence přerušovat nebo nevěnovat pozornost, mohou bránit efektivní komunikaci.

 • Omezené naslouchání: roztržitost při komunikaci může vést k tomu, že důležité detaily budou opomenuty nebo špatně pochopeny.

 • Selektivní naslouchání: když se posluchači soustředí pouze na ty části sdělení, které potvrzují jejich přesvědčení, mohou špatně interpretovat sdělení a později šířit dezinformace.


Představme si situaci, kdy podobná nedorozumění způsobila problémy v kolektivu:

Zaměstnanec A (Američan) a zaměstnanec B (Japonec) pracovali spolu v mezinárodním týmu. Otevřenost zaměstnance A, který často přímo hleděl do očí a usmíval se, byla typickým americkým gestem přátelskosti a upřímnosti. Zaměstnanec B pocházející z prostředí, kde je takové chování méně běžné a často považováno za neupřímné, to shledal nepříjemným a cítil se nesvůj. Během týmové schůzky zaměstnanec A s nadšením pohlédl přímo na zaměstnance B, široce se usmál a řekl: „Výborně si vedete!“ Přestože to znamenalo upřímnou pochvalu, zaměstnanec B toto gesto interpretoval jako příliš familiární a dokonce falešné a manipulativní. Toto nesprávné chápání vedlo k tomu, že se zaměstnanec B cítil obětí výsměchu, uzavřel se do sebe a stal se méně otevřeným ke spolupráci. Zaměstnanec A, který si všiml nepochopitelné změny, byl zmatený a znepokojený. Rostoucí vzdálenost mezi nimi znepokojila celý tým.

Co může v tomto případě udělat vedoucí týmu, když si všimne podobné frustrace? Nejlepší přístup je uspořádat schůzku k diskusi o kulturních rozdílech a odstranění nedorozumění.Co dalšího můžeme udělat, abychom vyřešili problémy mezi-kulturní komunikace a vyhnuli se předsudkům?

 1. Srozumitelná pravidla komunikace: snažte vyjadřovat své myšlenky jasně a srozumitelně, zejména při písemné komunikaci. Soustřeďte se na nejdůležitější body, abyste zajistili, že nedojde k nedorozumění.

 2. Mechanismy zpětné vazby: vytvořte příjemné prostředí pro zaměstnance, kde vždy mohou získat a poskytnout zpětnou vazbu pro rychlé odstranění nedorozumění.

 3. Upřesnění: povzbuzujte zaměstnance, aby kladli doplňující otázky, pokud si nejsou něčím jisti, aby se zabránilo chybným předpokladům a potenciálnímu nedorozumění.

 4. Multinárodní týmy: zapojením zástupců různých kultur do společné práce na projektu zvýšíte povědomí a pochopení různých pohledů a komunikačních stylů.

 5. Školení v kulturní citlivosti: zavádějte vzdělávací programy pro školení zaměstnanců v oblasti kulturních rozdílů a efektivních komunikačních strategií. Podporováním odstranění jazykových a kulturních bariér na pracovišti mohou organizace minimalizovat vliv nedorozumění a dezinformací.

Podporováním odstranění jazykových a kulturních bariér na pracovišti mohou organizace minimalizovat vliv nedorozumění a dezinformací.

Jak nedorozumění přispívá k dezinformacím? Moderní společnost musí uznat, že neefektivní komunikace představuje významnou sociální hrozbu, zejména v multikulturním prostředí, protože potenciální nepochopení kulturních a jazykových rozdílů může přispívat k šíření dezinformací. Když dochází k výpadkům v komunikaci kvůli nedorozumění, existuje nepříjemné riziko nesprávného výkladu a neúmyslného šíření falešných nebo zavádějících informací. To vše vytváří půdu pro růst dezinformací a špatných pověstí, což může mít vážné důsledky pro jednotlivce i celé komunity a dokonce i státy.

Strategie zlepšení komunikace a prevence šíření dezinformací Pokud chcete sebevědomě překonávat překážky bránící efektivní komunikaci, můžeme vám nabídnout několik strategií pro každodenní život, jak ty zjevné, tak i ty méně zřejmé:

Zdraví vždy na prvním místě

 • Udržujte své duševní a fyzické zdraví prostřednictvím pravidelného cvičení, procházek na čerstvém vzduchu, vyvážené stravy a pozitivní komunikace. Dostatečně spěte.

 • Udržujte si jasnou mysl. Zdravé tělo a mysl mohou zvýšit vaši odolnost vůči stresu a zlepšit vaši schopnost efektivně komunikovat.

Celoživotní vzdělávání 

 • Studium různých kultur, jazyků a komunikačních stylů vám pomůže lépe pochopit kontext vašeho publika a přizpůsobit své sdělení.

 • Rozvíjejte dovednosti aktivního a pozorného naslouchání, nepřerušujte svého partnera a upřesňujte klíčové body, aby bylo zajištěno porozumění a správné závěry.

 • Rozvíjejte dovednosti kritického myšlení pro analýzu a ověřování informací před jejich šířením a publikováním.

Hodnota svobodné komunikace

 • Přistupujte k rozhovoru bez předsudků a s ochotou pochopit stanovisko oponenta. Respektujte různé názory a emoce, i když se liší od vašich vlastních.

 • Podporujte zásady etické komunikace, zásady poctivosti, integrity a respektu k partnerům. Tento přístup podporuje důvěru a vzájemný respekt.

 • Povzbuzujte nezávislé posouzení různých pohledů. To pomáhá odhalovat dezinformace a vyhýbat se jejich šíření.

 • Nešiřte negativní emoce: vyvarujte se nezdvořilého, ponižujícího, hrubého a agresivního chování. Nevhodné jsou také vtipy o národnosti a poznámky snižující čest a důstojnost.

Dosažení finanční nezávislosti

 • Finanční stabilita a rovnováha může snížit stres a zajistit pevný základ pro osobní a profesní růst. To zase zvýší vaši sebedůvěru a efektivitu komunikace.

Účast na životě komunity

 • Účast na sociálním životě, dobrovolnictví. Budování vztahů ve vaší komunitě může poskytnout cenné informace o různých komunikačních stylech a kulturních normách.

 • Usilujte o neustálý osobní rozvoj. Čím více rostete, tím lépe jste připraveni řešit rozmanité komunikační výzvy.

 • Aktivně podporujte úsilí komunity v boji proti dezinformacím. Šiřte pouze ověřené informace, nikoli zvěsti a dohady.

 • Buďte příkladem ostatním, praktikujte a prosazujte efektivní komunikaci ve vaší komunitě - jasnou, čestnou a neagresivní.

Praktické tipy pro efektivní komunikaci

 1. Formulujte myšlenky jasně a srozumitelně. Vyhýbejte se žargonu a používejte jednoduchý a srozumitelný jazyk.

 2. Podporujte zpětnou vazbu od vašeho publika, aby vaše sdělení bylo správně pochopeno. Využívejte zpětnou vazbu k vylepšení budoucí interakce.

 3. Přizpůsobte svůj komunikační styl kulturním a jazykovým zvláštnostem vašeho publika.

 4. Zůstaňte pozitivní: udržujte pozitivní přístup, i když čelíte kritice. Vnímejte kritiku jako příležitost k růstu, nikoli jako osobní útok.

 5. Komunikace v multikulturním různorodém prostředí hraje klíčovou roli jak v osobních, tak pracovních úspěších, a také v boji proti dezinformacím a osamělosti. Zaměřením se na vlastní pohodu, nepřetržité vzdělávání, emoční svobodu, otevřenost, finanční autonomii a účast na životě komunity můžeme vytvořit prostředí, ve kterém budou informace efektivně předávány a přijímány.


Tento komplexní a rozumný přístup nejen zlepšuje dovednosti osobní komunikace, ale také posiluje celkovou stabilitu a spolehlivost informačního prostředí. Pamatujte, že cílem není jen být vyslyšen, ale také vyslechnout, porozumět a budovat smysluplné vztahy.

Multikulturní centrum Brusinka v Brně vám přeje úspěchy v obchodní i osobní komunikaci!

Autor: Mgr. Viktoria Netíková

Korektura: Mgr. Nela Merva

14 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page