top of page

Práce rodinného ukrajinského oddělení Multikulturního centra Brusinka v Brně

V únoru 2022, s vypuknutím aktivní fáze ruské agrese proti Ukrajině, přijelo do Brna velké množství ukrajinských rodin. Všechna pomocná a vzdělávací centra byla okamžitě přeplněna, lidé přicházeli v nekonečných proudech od rána do večera. To vše se odehrávalo v době, kdy se nikdo ještě zcela nevzpamatoval z následků epidemie koronaviru. Přesto naše centrum, stejně jako mnohá další, převzalo odpovědnost za tyto lidi, z nichž většina nebyla připravena na život v cizí zemi. Mnozí uprchlíci nevěřili, že zůstanou dlouho v Česku, a proto se nesnažili asimilovat do české společnosti. Snažili se nejprve orientovat v nových podmínkách a získat nezbytnou pomoc při hledání bydlení a práce. Díky vládním programům České republiky a úsilí vzdělávacích, zdravotnických nevládních a charitativních organizací se však nakonec podařilo vytvořit dobré podmínky pro adaptaci a podporu ukrajinských rodin.

Naše práce jako Multikulturního centra byla komplikována tím, že jsme také přijímali rodiny uprchlíků z Ruska. To se nesetkalo s pochopením v místní ukrajinské komunitě a bylo využito k šíření dezinformací o naší práci. V Multikulturním centru však nerozlišujeme lidi podle národnosti a řídíme se zásadami rovného přístupu ke vzdělání pro všechny, takže jsme bez váhání pokračovali v práci. Naše činnost byla lidem potřebná od založení Centra a později se stala jen důležitější.


Kurzy češtiny a školní integrace


V únoru 2022 byly v Multikulturním centru v Brně otevřeny další kurzy češtiny pro uprchlíky z Ukrajiny. Mnozí začali studovat jazyk již v březnu. Někteří uprchlíci z těchto prvních kurzů zůstali našimi dobrými přáteli, někteří se dokonce stali zaměstnanci a pracují s námi dodnes.

V září, se začátkem školního roku, byly děti školního věku rozděleny do škol. Pro ně byly zavedeny další pozice dvojjazyčných asistentů pedagogů, kteří jim pomáhali v prvním roce se zapojením do vzdělávacího procesu rovnocenně s ostatními žáky. Stát také poskytl dodatečné hodiny pro pokročilé studium češtiny. Ve stejnou dobu se v našem centru děti učily češtinu, angličtinu, ukrajinštinu, ruštinu, němčinu, španělštinu a italštinu, opakovaly školní předměty včetně fyziky, matematiky, biologie, hrály na klavír a kytaru, zpívaly, kreslily, tvořily a hrály šachy.

Tehdy k nám do centra přišla Ludmila Vladimirovna Pinchuk, která se stala koordinátorkou rodinného ukrajinského centra a také začala pracovat jako asistentka pedagoga ve škole a oficiálně zastupovat zájmy ukrajinské menšiny v klubu pro záležitosti národnostních menšin na Magistrátu města Brna.Projekty podpory

Byly otevřeny různé projekty financované českými a evropskými fondy, zaměřené na rozvoj a podporu ukrajinských rodin, dětí a mládeže.

Prioritním úkolem Ludmily Pinchuk v Multikulturním centru bylo adaptovat ukrajinské děti na život v Česku. Rodiny dostaly co nejpodrobnější informace:


  1. O zvláštnostech studia českého jazyka a předmětů v českých školách;

  2. O systému vzdělávání v České republice;

  3. O nedostatcích ve výukovém materiálu, který děti nezvládly z různých důvodů (změna jazyka výuky, COVID, začátek války a s tím související problémy).

Ludmila Pinchuk také organizovala volnočasové aktivity pro děti o víkendech, včetně exkurzí, výletů a návštěv muzeí, a komunikovala s rodiči o aktuálních otázkách a řešila konflikty různých stupňů složitosti.

Jedním z našich úspěšných projektů byl česko-ukrajinsko-ruský hudební festival pro děti KIDS MUSIC SLAVIC FESTIVAL IN BRNO, naši studenti z pěveckého oddělení z různých zemí se také účastnili projektů na podporu Ukrajiny a účastnili se tradičních Multikulturních koncertů Centra. Vystoupení bylo pokládáno za mírové řešení konfliktu.


V období od února do září 2023 Multikulturní centrum Brusinka uspořádalo řadu bezplatných akcí financovaných v rámci dlouhodobého projektu Erasmus+ "Lets come together", zaměřeného na integraci ukrajinských uprchlíků do české společnosti. V rámci projektu jsme nabízeli kurzy češtiny pro děti i dospělé, různé exkurze a workshopy, a také společný trh ukrajinských a českých řemeslníků.


Výzvy

Navzdory úsilí státních struktur se ukrajinští uprchlíci a jejich přijímající komunity a organizace stále potýkají s řadou závažných problémů, včetně:

  • Nedostatek prostředků na pokračování a rozšíření programů podpory;

  • Potíže s zajištěním dlouhodobé udržitelnosti integračních a adaptačních aktivit;

  • Potřeba individuálního přístupu, zejména k dětem, což vyžaduje více zdrojů a specializovaného personálu;

  • Nedostatek kvalifikovaných pracovních míst, problémy s bydlením a zdravotní péčí.


Současná situace a trendy


V roce 2024 se financování pro naše ukrajinské oddělení podařilo získat pouze částečně, proto jsme museli zvýšit náklady na kurzy a kroužky. Bohužel aktuální finanční možnosti rodičů neodpovídají potřebám a přáním školáků. Děti v tomto roce vyžadují více pozornosti a individuálního přístupu kvůli obtížím při adaptaci, kterými museli projít za posledních několik let. Loajalita k neznalosti jazyka v české společnosti výrazně klesla, ale přitom jazyková bariéra zůstala. Všichni uprchlíci, kteří se vzdělávali, proto museli pracovat ještě tvrději než dříve. Často přitom zůstávají nevyřešené psychické problémy a situace s prospěchem ve škole.


Přesto se u žáků a jejich rodičů objevilo pochopení nutnosti dalšího života a vzdělávání v České republice. Projevuje se trend zůstat zde studovat, což vede k uvědomělejšímu přístupu ke studiu a pokračování ve vzdělávání na gymnáziích a univerzitách. V tomto potřebují neustálou další pomoc a koordinaci.

Přínos vedoucí ukrajinského oddělení

Vedoucí ukrajinského rodinného oddělení Ludmila Vladimirovna Pinchuk pod vedením ředitelky Multikulturního centra Viktorie Netíkové hrála klíčovou roli v podpoře ukrajinských rodin a dětí. Díky jejímu úsilí a aktivnímu přístupu se podařilo navázat komunikaci mezi ukrajinskými rodinami a představiteli českých škol, aby byla zajištěna nezbytná podpora a adaptace.

Práce rodinného ukrajinského oddělení Multikulturního centra v Brně od roku 2022 do roku 2024 byla náročná a plná událostí. Navzdory finančním a organizačním komplikacím se podařilo vytvořit podmínky pro adaptaci a podporu ukrajinských dětí a jejich rodin.

Považujeme za důležité a nutné pokračovat v naší práci a vyvíjet úsilí v tomto směru a poskytovat nezbytnou pomoc a podporu dětem v jejich hledání úspěšné budoucnosti v České republice. Kromě jazykových kurzů a doučování vedeme hodiny hudby a kreslení, pořádáme mini kroužky pro děti, hodiny s logopedem, hodiny matematiky a šachu. Pro rodiče zajišťujeme kurzy, kariérní a finanční konzultace, překládáme dokumenty, organizujeme co-workingové prostory s péčí o děti, poskytujeme také psychologickou podporu, technickou podporu a potřebným rozdáváme notebooky zdarma od brněnských IT organizací.

Současná situace je taková, že počet uprchlíků z Ukrajiny na jihu Moravy klesá a mnozí se vrací domů, ale problémy uprchlíků jsou stále velkou součástí každodenní práce a života našeho Centra, proto neustále hledáme finance na jejich podporu. Chcete nám pomoci? 


Zde jsou některé odkazy:Budeme vděční za jakoukoliv pomoc a podporu, včetně materiálů pro kreativitu - papír, barvy, pastelky, fixy. Děkujeme!

10 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page