top of page

Setkání nové Kulturní a kreativní federace České republiky

V sobotu 25.5 v KUMSTu v Brně proběhlo setkání nové Kulturní a kreativní federace České republiky. Multikulturní centrum Brusinka je členem federace a plánuje co nejvíce přispívat k rozvoji kulturního sektoru, síťování, rozmanitosti a inkluzi.


Jaký na tato témata existuje názor? O tom napíšeme více v tomto článku.


Pro rozvoj kulturního sektoru a upevnění statusu umělce je potřeba komplexní a koordinovaný přístup, který zahrnuje několik klíčových oblastí. Podpora diverzity a inkluze je zásadní pro obohacení kulturního sektoru. Ta zahrnuje nejen podporu různých uměleckých směrů a žánrů, ale také zajištění rovného přístupu ke kulturním zdrojům pro všechny skupiny obyvatel, včetně menšin a marginalizovaných komunit. Investice do vzdělávání je klíčová pro rozvoj talentů a uměleckých dovedností a zahrnuje jak formální vzdělávání na uměleckých školách, tak neformální vzdělávání a celoživotní učení pro umělce všech věkových kategorií.


Zvýšení veřejných i soukromých investic do kulturního sektoru je nezbytné pro jeho udržitelný rozvoj. Vyšší rozpočty umožní financování více projektů, zajištění lepších pracovních podmínek pro umělce a rozvoj kulturní infrastruktury. Součástí této infrastruktury je také zajištění finančních prostředků na pronájem prostor a nákup materiálu nezbytného pro tvorbu a realizaci kulturních aktivit. Využití finančních prostředků je zásadní pro stabilitu a udržitelnost umělecké tvorby.


Posílení kulturního života mimo velká města je důležité pro vyvážený rozvoj celého sektoru. Dojde tak k podpoře regionálních kulturních iniciativ, festivalů a uměleckých center, která mohou přispět k oživení lokálních komunit. Multikulturní centra v tomto ohledu hrají zásadní roli, protože poskytují prostor pro setkávání různých kultur, podporují mezikulturní dialog a přispívají k sociální soudržnosti. Tato centra mohou také nabízet vzdělávací programy a workshopy, které zvyšují kulturní povědomí a inkluzi.


Uznání kultury jako klíčového faktoru v jiných sektorech, jako je vzdělávání, zdravotnictví a sociální služby, může přispět k celkovému blahobytu společnosti. Kulturní programy mohou například pomoci při léčbě nemocí, integraci migrantů nebo zlepšení kvality života seniorů. Vytváření sítí a spolupráce mezi umělci, kulturními institucemi a organizacemi na lokální i mezinárodní úrovni je zásadní pro výměnu zkušeností, nápadů a dobré praxe. To může zahrnovat pořádání konferencí, workshopů a mezinárodních rezidenčních programů.


Podpora společných projektů mezi různými kulturními aktéry může vést k novým a inovativním formám uměleckého vyjádření. Spolupráce mezi různými uměleckými disciplínami a sektory může přinést nové perspektivy a obohatit kulturní nabídku. Reforma dotačních systémů je nezbytná pro zajištění jejich efektivity a relevance. Může spočívat ve zjednodušení byrokratických procesů, zvýšení transparentnosti a zaměření na dlouhodobou podporu. Modernizace státního fondu kultury může zajistit lepší přizpůsobení potřebám současných umělců a kulturních organizací. To zahrnuje flexibilnější financování, podporu inovací a udržitelnost. Zvyšování povědomí o důležitosti kultury a umění ve společnosti je rozhodujícím pro získání širší podpory a financování. Výše uvedené může zahrnovat veřejné kampaně, vzdělávací programy a mediální iniciativy.


Kulturní sektor by měl klást důraz na zlepšování wellbeingu jak umělců, tak i širší společnosti. Je potřeba mít programy zaměřené na duševní zdraví umělců, stejně jako projekty, které přispívají k celkovému blahobytu společnosti. Implementace nových technologií a digitalizace může otevřít nové možnosti pro umělce a kulturní instituce, které zahrnují digitální umění, online platformy pro distribuci a propagaci uměleckých děl a využívání technologií pro interaktivní a imerzivní zážitky.


Zvýšení povědomí o ekonomickém a sociálním přínosu kultury je důležité pro získání podpory od veřejných a soukromých institucí. Zde spadají výzkumy a studie, které ukazují dopady kulturních aktivit na ekonomiku a společnost. Podpora podnikání v kulturním sektoru a zajištění možnosti dalšího vzdělávání a kvalifikace pro umělce a kulturní pracovníky jsou klíčové pro jejich profesní růst a udržitelnost jejich činnosti. Zlepšení přístupu k informacím o dostupných finančních zdrojích a jejich viditelnosti může umělcům a kulturním organizacím usnadnit získání potřebných prostředků.


Udržitelnost by měla být centrálním tématem kulturní politiky, protože zahrnuje jak environmentální udržitelnost, tak i dlouhodobou finanční a organizační udržitelnost kulturních projektů. Zvyšování povědomí a dovedností v oblasti fundraisingu je nezbytné pro získávání dodatečných finančních prostředků. Sem řadíme různá školení a workshopy pro umělce a kulturní pracovníky. Vytvoření jednotné strategie v rámci Kulturní a kreativní federace může zajistit koordinaci a synergii mezi různými kulturními iniciativami spočívající v metodické podpoře a vytváření společných cílů.


Zavedení jasné a přehledné struktury pro řízení kulturních projektů s dostatečnou flexibilitou pro přizpůsobení se měnícím podmínkám může zvýšit jejich efektivitu a úspěšnost. Implementace konkrétního akčního plánu s jasnými cíli, termíny a odpovědností je klíčová pro dosažení stanovených cílů a rozvoj kulturního sektoru. Zvýšení dostupnosti kultury pro širokou veřejnost je také zásadní. To může spočívat ve snížení finančních bariér pro návštěvníky kulturních akcí, zajištění bezbariérového přístupu a zvýšení geografické dostupnosti kulturních aktivit.


Tento komplexní přístup by měl být základem pro politiku a opatření zaměřené na podporu a rozvoj kulturního sektoru, zajištění udržitelnosti a zlepšení postavení umělců ve společnosti.


Něco navíc: Status umělce v ČR


Autor: Mgr. Viktoria Netíková

Redaktor: Mgr. Nela Merva

35 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page